Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse de instituție

Lista documentelor de interes public


Lista documentelor de interes public ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara
comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/12.10.2001
actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public

I.       Organizarea și funcționarea generală a inspectoratului școlar

1.     Programe și strategii ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;

1.1.          Planuri manageriale;

1.2.          Graficul unic de inspecție școlară;

1.3.          Calendarul activităților educative - la nivel județean;

1.4.          Rapoarte de activitate;

1.5.          Programul de audiențe;

1.6.          Numele și prenumele persoanelor din conducerea ISJ Hunedoara;

2.     Raportul starea învățământului;

3.     Organigrama Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;

4.     Lista partenerilor Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;

II.     Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată

1.     Rețeaua, profilul și datele de contact ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara;

2.     Statistici privind aprobarea planului de școlarizare;

3.     Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;

4.     Metodologii, fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice;

5.     Lista programelor naționale de sprijin pentru elevi;

III.     Curriculum

1.     Planuri-cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;

2.     Lista manualelor avizate de ME;

3.     Structura anului școlar în curs;

4.     Graficul desfășurării consfătuirilor județene;

5.     Arondarea cercurilor pedagogice;

6.     Lista profesorilor metodiști și a membrilor consiliilor consultative;

7.     Grafice semestriale/ anuale de inspecție școlară;

8.     Regulamente/ metodologii și grafice privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare;

9.     Reglementări legale privind admiterea în învățământul liceal;

10. Metodologii și calendare privind organizarea examenelor naționale, lista centrelor de examen și evaluare;

11.     Lista programelor și a proiectelor cu finanțare europeană derulate;

12.     Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Hunedoara;

IV.     Management instituțional

1.     Reglementări privind ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control;

2.     Situații statistice referitoare la concursul de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control;

3.     Liste cuprinzând rezultatele concursurile de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control, cu respectarea GDPR;

4.      Reglementări/Proceduri privind activitatea de conducere a unităților de învățământ;

5.     Reglementări/proceduri privind evaluarea personalului de conducere din unitățile de învățământ;

6.     Reglementări/proceduri privind efectuarea concediului de odihnă a personalului de conducere din unitățile de învățământ;

V.      Resurse umane

1.     Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice, la nivelul județului;

2.     Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

3.     Lista posturilor didactice rezervate/vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

4.      Graficul ședințelor publice de repartizare a posturilor;

5.      Aprobări privind plata cu ora;

VI.      Planificare financiară și evidență contabilă

1.      Resursele financiare ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;

2.      Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar;

3.      Bilanț contabil și execuție financiară;

4.      Contractele de achiziții publice;

5.      Caietele de sarcini și documentele care stau la baza licitației;

6.      Rezultatele licitațiilor;

VII.      Investiții

1.      Planuri și programe de investiții;

2.      Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiții;

3.      Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice;

4.      Caietele de sarcini și documentele care stau la baza licitației;

5.      Rezultatele licitațiilor;

VIII.      Secretariat-Registratură

1.     Indicatorul termenelor de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unități școlare și alte unități subordonate;

2.     Registrul de evidență pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public

Funcționare unități de învățământ: an școlar 2021 - 2022

IMG 20200930 WA0001

Educatia continua

IMG 20200930 WA0001

Învățare ONLINE

invatare online

Comunicate de presa

salvaticopiii

geoparc