HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065; Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755; Fax: +4(0) 254 215034, +4(0) 254 220911; E-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro

Facebook

Legislatie

LEGISLATIE
 •                           

 • CONTEXT LEGISLATIV  AN ȘCOLAR 2019-2020  Legi, hotărâri de guvern, ordonanțe și ordonanțe de urgență:

  • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

  Ordine:

  •O.M.E.C.T.S. nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5574/2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 cu privire aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională inclusiv Anexa 3 Regulament-Cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă;

 • • O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.N. nr. 3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învăţământul preuniversitar a programului Erasmus+;

 • • O.M.E.C.S. nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.N.C.S. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

 • O.M.E.N.C.S. nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;

 • • O.M.E.N.C.Ş. nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale;

 • • O.M.E.N.C.Ş. nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;

 • • O.M.E.N. nr. 3969 din 30 mai 2017 pentru aprobarea Metodologieiprivind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 • • O.M.E.N.C.Ș. nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, cu modificările şi completările ulterioare;

 • • O.M.E.N. nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • • O.M.E.N. nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020;

 • • O.M.E.N.nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2019-2020;

 • • O.M.E.N.nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021;

 • • O.M.E.N.nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020;

 • • O.M.E.N.nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020;

 • • O.M.E.N. nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

 • • O.M.E.N.nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020

 • • O.M.E.N.nr. 3207/2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal – filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020

 • • O.M.E.N.nr. 4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie;

 • • O.M.E.N. nr. 5108/2019 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către CLDPS, CNDÎPT și unitatea administrativ-teritorială a proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional;

 • • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.


  Alte ordine, note, notificări, proceduri şi precizări ale Ministerului Educaţiei Naţionale.

   

 • Actele normative   pot fi  urmărite  la  adresele:

  -http://www.monitoruloficial.ro

  -http://legislatie.just.ro

  -http://legistm.ro