Lista documentelor de interes public


Lista documentelor de interes public ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara
comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/12.10.2001
actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public

I.       Organizarea și funcționarea generală a inspectoratului școlar

1.     Programe și strategii ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;

1.1.          Planuri manageriale;

1.2.          Graficul unic de inspecție școlară;

1.3.          Calendarul activităților educative - la nivel județean;

1.4.          Rapoarte de activitate;

1.5.          Programul de audiențe;

1.6.          Numele și prenumele persoanelor din conducerea ISJ Hunedoara;

2.     Raportul starea învățământului;

3.     Organigrama Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;

4.     Lista partenerilor Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;

II.     Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată

1.     Rețeaua, profilul și datele de contact ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara;

2.     Statistici privind aprobarea planului de școlarizare;

3.     Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;

4.     Metodologii, fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice;

5.     Lista programelor naționale de sprijin pentru elevi;

III.     Curriculum

1.     Planuri-cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;

2.     Lista manualelor avizate de ME;

3.     Structura anului școlar în curs;

4.     Graficul desfășurării consfătuirilor județene;

5.     Arondarea cercurilor pedagogice;

6.     Lista profesorilor metodiști și a membrilor consiliilor consultative;

7.     Grafice semestriale/ anuale de inspecție școlară;

8.     Regulamente/ metodologii și grafice privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare;

9.     Reglementări legale privind admiterea în învățământul liceal;

10. Metodologii și calendare privind organizarea examenelor naționale, lista centrelor de examen și evaluare;

11.     Lista programelor și a proiectelor cu finanțare europeană derulate;

12.     Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Hunedoara;

IV.     Management instituțional

1.     Reglementări privind ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control;

2.     Situații statistice referitoare la concursul de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control;

3.     Liste cuprinzând rezultatele concursurile de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control, cu respectarea GDPR;

4.      Reglementări/Proceduri privind activitatea de conducere a unităților de învățământ;

5.     Reglementări/proceduri privind evaluarea personalului de conducere din unitățile de învățământ;

6.     Reglementări/proceduri privind efectuarea concediului de odihnă a personalului de conducere din unitățile de învățământ;

V.      Resurse umane

1.     Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice, la nivelul județului;

2.     Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

3.     Lista posturilor didactice rezervate/vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

4.      Graficul ședințelor publice de repartizare a posturilor;

5.      Aprobări privind plata cu ora;

VI.      Planificare financiară și evidență contabilă

1.      Resursele financiare ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara;

2.      Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar;

3.      Bilanț contabil și execuție financiară;

4.      Contractele de achiziții publice;

5.      Caietele de sarcini și documentele care stau la baza licitației;

6.      Rezultatele licitațiilor;

VII.      Investiții

1.      Planuri și programe de investiții;

2.      Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiții;

3.      Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice;

4.      Caietele de sarcini și documentele care stau la baza licitației;

5.      Rezultatele licitațiilor;

VIII.      Secretariat-Registratură

1.     Indicatorul termenelor de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unități școlare și alte unități subordonate;

2.     Registrul de evidență pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public