JURIDIC

 

Scopul principal al postului:

Consilierul juridic are ca misiune asigurarea apărării drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale instituției publice  angajatoare, fiind astfel un participant activ la asigurarea legalității si înfăptuirea justiției. Apără instituția angajatoare, oferă consiliere conducerii instituţiei cu privire la încadrarea în prevederile actelor normative, pentru buna funcţionare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara   şi ajută  entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele, în condiţii de legalitate.

Relaţii profesionale:

 1. ierarhice de subordonare: față de inspectorul şcolar general;
 2. de colaborare: cu inspectorii şcolari generali adjuncţi, cu personalul din domeniile funcţionale şi compartimentele instituţiei, cu personalul de conducere şi de execuţie din unităţile de învăţământ / unităţile conexe din judeţul Hunedoara;
 3. de reprezentare a instituţiei: la toate instanţele de judecată.

Atribuţiile postului:

 1. apără drepturile şi interesele legitime ale inspectoratului şcolar în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică;
 2. reprezintă interesele legitime ale inspectoratului şcolar în faţa instanţelor judecătoreşti de orice nivel;
 3. asigură asistenţă şi consultanţă de specialitate inspectorului şcolar general, inspectorilor şcolari generali adjuncţi, compartimentelor din cadrul inspectoratului şcolar, precum şi unităţilor de învăţământ, la solicitarea acestora;
 4. asigură păstrarea evidenţei lucrărilor realizate şi a dosarelor de instanţă;
 5. rezolvă alte lucrări cu caracter juridic, în funcţie de specificul activităţii, care îi sunt repartizate de către inspectorul şcolar general;
 6. participă la comisiile constituite la nivelul inspectoratului şcolar;
 7. acordă avizul de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului şcolar;
 8. obţine titlurile executorii şi le transmite compartimentului financiar-contabil în vederea executării;
 9. întocmeşte, actualizează şi gestionează procedurile activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului;
 10. informează conducerea şi membrii compartimentelor inspectoratului şcolar cu privire la dispoziţiile cu caracter normativ de interes general şi specifice învăţământului;
 11. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale.

Consilierul juridic își exercită profesia conform următoarele acte normative:

 1. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare,
 2. Statutul din 6 martie 2004 al profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare,
 3. Codul deontologic al consilierului juridic,
 4. art. 17 alin. (6) din Ordinul nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare,
 5.  Contractul individual de muncă,
 6. Procedurile interne.

Programul de lucru cu publicul al consilierului juridic al ISJ Hunedoara este următorul:

- MARŢI, între orele 1400-1600 , public extern
- MIERCURI, între orele 1000-1200 , public intern
- JOI, între orele 1400-1600, public extern

Consilier juridic ION NISTOR

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : +40733996837