LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislatia aplicabilă:

Formulare


Lista documentelor de interes public ale Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/ 12.10.2001 actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public

I. Organizarea și funcționarea generală a inspectoratului școlar
1. Programe și strategii ale Inspectoratului Școlar Județean;
1.1. Planuri manageriale;
1.2. Graficul unic de inspecție școlară;
1.3. Calendarul activităților educative – la nivel judeţean;
1.4. Rapoarte de activitate;
1.5 Programul de audiențe;
1.6 Numele și prenumele persoanelor din conducerea ISJ Hunedoara;
2. Lista partenerilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;
II. Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată
1. Rețeaua, profilul și datele de contact ale unităților de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara;
2. Statistici privind aprobarea planului de şcolarizare;
3. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ;
4. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice;
5. Lista programelor naţionale de sprijin pentru elevi;
III. Curriculum
1. Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ;
2. Lista manualelor avizate de ME;
3. Structura anului şcolar în curs;
4. Graficul desfăşurării consfătuirilor judeţene;
5. Arondarea cercurilor pedagogice;
6. Lista profesorilor metodişti şi a membrilor consiliilor consultative;
7. Grafice semestriale/ anuale de inspecție școlară;
8. Regulamente/ metodologii și grafice privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare;
9. Reglementări legale privind admiterea în învățământul liceal;
10. Metodologii și calendare privind organizarea examenelor naționale, lista centrelor de examen și evaluare;
11. Lista programelor și a proiectelor cu finanțare europeană derulate;
12. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Hunedoara;
13. Starea învățământului;
IV. Resurse umane
1. Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactice auxiliare și nedidactice, la nivelul județului;
2. Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul Preuniveristar;
3. Lista posturilor didactice rezervate/ vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
4. Graficul ședințelor publice de repartizare a posturilor;
5. Aprobări privind plata cu ora;
6. Organigrama;
7. Statul de funcții;
V. Planificare financiară și evidență contabilă
1. Resursele financiare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara;
2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar;
3. Bilanț contabil și execuție financiară;
4. Contractele de achiziții publice;
5. Caietele de sarcini și documentele care stau la baza licitației;
6. Rezultatele licitațiilor;
VI. Investiții
1. Planuri și programe de investiții;
2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiții;
3. Informații privind organizarea procedurilor de achiziții publice;
5. Caietele de sarcini și documentele care stau la baza licitației;
6. Rezultatele licitațiilor;
VII. Secretariat –Registratură
1. Indicatorul termenelor de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unități școlare și alte unități subordonate;
2. Registrul de evidență pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public;