În atentia candidatilor,

Atasat gasiti programarea inspectiilor la clasa, probelor practice precum si probelor orale în profilul postului din cadrul concursului national de ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2024. Avem rugamintea sa luati legatura cu unitatile scolare unde ati fost programati in vederea stabilirii tuturor datelor necesare desfășurării acestor probe.

*Candidatii care sustin probe practice sportive trebuie sa prezinte adeverinte medicale cu mentiunea apt pentru a participa la proba sportiva.

(4) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la10 la 1, conform
anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei. Proba se înregistrează audio.
(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor
nr. 4 şi 6-12 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. Nota
obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
(6) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă.
Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă în profilul postului sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot
ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt)
la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în
învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, pentru
angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului,
în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în
cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă
practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, la
media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinutăla inspecțiile la clasă în
profilul postului, în cadrul examenuluinațional de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, se poate folosi
numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la
examenul național de definitivare în învățământ.

Contestaţiile la probele practice/orale/inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se depun la ISJ/ISMB, în termen de 24 de ore de la
comunicarea rezultatelor. Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidaţi sau prin împuterniciți, aceştia din urmă prezentând
procură notarială în original. Nu pot fi contestate probele susţinute de alţi candidaţi.

Compartiment MRU,


Grafic inspectii 2024